Terms of Use – Gebruiksvoorwaarden

Deze Terms of Use (Algemene Terms, Gebruiksvoorwaarden , “Algemene GebruikersTerms” of “GebruikersTerms”, Terms & Conditions) worden aangegaan en goedgekeurd door Cybersecureinstitute, Nederland, als voorwaarde voor toegang tot en gebruik van deze Sites en Diensten. Deze Algemene GebruikersTerms) GebruiksTerms) zijn onder meer van toepassing op het gebruik van de Sites en deelname aan het Reviews-programma.

Gebruikers waarop deze gebruiksTerms van toepassing zijn, omvatten, zonder beperking: potentiële kopers van software, softwareleveranciers, softwarecensitors, insiders in de industrie en professionals in mediarelaties (elk een “Gebruiker” of “U”).

We behouden ons het recht voor deze Algemene GebruikersTerms van tijd tot tijd bij te werken of anderszins te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het periodiek controleren van deze Algemene GebruikersTerms op wijzigingen en updates. Uw gebruik van de Sites en Services na dergelijke gepubliceerde wijzigingen en updates betekent acceptatie van dergelijke wijzigingen en updates.

Door de sites en diensten te bezoeken en te gebruiken, verklaart u dat u deze Algemene GebruikersTerms hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Terms, mag u de sites of services niet openen of gebruiken.

Met inachtneming van de hierboven uiteengezette premissen, stemt u hier als volgt in:

 

Definities

Klik hier voor een verklarende woordenlijst van definities die in deze Algemene GebruikersTerms worden gebruikt.

verkiesbaarheid

De sites en services zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Toegang tot of gebruik van de Sites of Services door personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door de Sites of Services te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Account registratie

[voor zover onze Sites en Diensten een Gebruikersaccount vereisen]

Gebruikersaccounts

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount stemt u ermee in: (i) actuele en volledige informatie over uzelf en uw bedrijf te verstrekken en te houden (“registratiegegevens”); (ii) de vertrouwelijkheid van uw account en inloggegevens behouden, indien van toepassing; en (iii) de toegang beperken tot alle anderen. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie onnauwkeurig, onvolledig of zich voordoet als een andere persoon, behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen. Alle registratiegegevens worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Policy.

 

Gebruik van de website

Door onze Sites te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor uw acties en voor alle Inhoud die u plaatst. U vertegenwoordigt en garandeert naar beste weten:

 • Dat u over alle benodigde rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om deze Algemene GebruikersTerms aan te gaan en uw contractuele verplichtingen hieronder na te komen;
 • Dat alle informatie die u plaatst of verstrekt, inclusief, zonder beperking, als onderdeel van een registratie of applicatie of om toegang te krijgen tot de Sites of Services, waar, nauwkeurig en niet misleidend is en dat u geen andere persoon of entiteit om uw account te gebruiken.
 • Dat de informatie en Gebruikersinhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt aan ons of op onze Sites, inclusief maar niet beperkt tot beoordelingen, handelsmerken, logo’s en screenshots, nauwkeurig is en vrij van belemmeringen van derden;
 • Dat u, wanneer u Gebruikersinhoud op onze Sites plaatst, zich houdt aan onze Communityrichtlijnen en alle aansprakelijkheid draagt ​​met betrekking tot uw inzending van dergelijke Gebruikersinhoud via onze Sites en / of Diensten;
 • Dat u geen Gebruikerscontent plaatst of anderszins verstrekt die onwettig, martelend, kwaadaardig, lasterlijk, inbreukmakend, lasterlijk, beledigend, disparaging, pedofiel, pornografisch, obsceen, inbreukmakend op de privacy van iemand anders is, bevordert illegale activiteiten / gedrag of lokale, nationale , nationale of andere toepasselijke wet- of regelgeving;
 • Dat u geen Gebruikersinhoud plaatst of anderszins verstrekt die u niet het recht hebt om beschikbaar te stellen onder enige wet of contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die is geleerd of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of beschermde informatie onder geheimhoudingsovereenkomsten);
 • Dat u geen Gebruikersinhoud die een softwarevirus of andere codebestanden of programma’s bevat met de mogelijkheid om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen, compromitteren of anderszins beperken, plaatst of anderszins verstrekt.
 • Dat u geen koppen vervalst of anderszins identificatiegegevens manipuleert om de oorsprong van Gebruikersinhoud die op de Sites is geplaatst te verbergen;
 • Dat u geen frametechnieken zult inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie van de Website of onze Verkopers bij te voegen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • Dat u door ons geïmplementeerde technische maatregelen voor het beheer en de bescherming van onze Sites en Services niet zult vermijden, omzeilen, onderwerpen aan reverse-engineering, storen, deactiveren, aantasten, ontsleutelen of anderszins omzeilen;
 • Dat u geen geautomatiseerde middelen of vormen van gegevensschraping of gegevensextractie zult gebruiken om onze Inhoud of gerelateerde informatie van onze Site te bekijken, op te vragen, te downloaden of anderszins te verzamelen (behalve zoals uitdrukkelijk door ons toegestaan) of anders zonder toestemming gebruik of upload onze Inhoud; of maak nieuwe links, reposts of verwijzingen door het gebruik van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief geautomatiseerde scripts, spiders, robots, crawlers en dataminingtools);
 • Dat u onze Inhoud niet zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins verspreiden voor enig ander doel dan voor uw eigen individuele gebruik;
 • Dat u van onze Sites de persoonlijke informatie (“Informatie”) van andere Gebruikers niet zult verzamelen of “oogsten” zonder hun toestemming voor het verzenden van ongevraagde commerciële massamailings, “spamming” of voor enig ander onwettig doel;
 • Dat u onze Sites en Diensten op geen enkele andere manier zult openen dan via interfaces die uitdrukkelijk door ons en deze Algemene GebruikersTerms zijn geautoriseerd;

 

Ons beoordelingsprogramma

Hoe het programma werkt: onze sites en services worden mogelijk gemaakt door door gebruikers gegenereerde beoordelingen. We moedigen degenen die hun ervaring met betrekking tot een softwareproduct, service of leverancier willen delen aan om beoordelingen op onze site in te dienen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij als websitebeheerder alleen een platform bieden voor deze door gebruikers gegenereerde beoordelingen; en dat al dergelijke beoordelingen de meningen van de reviewers van die producten, diensten of leveranciers vertegenwoordigen en niet die van ons. Van tijd tot tijd kunnen we nominale prikkels (zoals cadeaubonnen) geven om het indienen van recensies aan te moedigen, ongeacht of de inhoud van de recensie positief of negatief is. We geven een duidelijke kennisgeving op onze sites wanneer een recensent een nominale stimulans is aangeboden om een ​​eerlijke beoordeling in te dienen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun beoordeling anoniem te plaatsen, maar moeten voldoende informatie verstrekken aan ons Quality Assurance-team om hun identiteit te verifiëren. Hoewel een recensent ervoor kan kiezen om geen persoonlijke informatie met het publiek te delen, wordt zijn identiteit altijd geverifieerd door ons Quality Assurance-team voordat we toestaan ​​dat zijn beoordeling wordt gepubliceerd.

Onze Communityrichtlijnen: Wanneer u deelneemt aan ons Reviews-programma, erkent u en gaat u ermee akkoord zich te houden aan onze Communityrichtlijnen (of u nu een softwarekoper, verkoper of recensent bent). Onze communityrichtlijnen bevatten de spelregels voor gebruikers, recensenten en leveranciers. Dit omvat het QA-proces, de richtlijnen waaraan elke beoordeling moet voldoen en het proces voor het markeren van beoordelingen voor onderzoek. Als een neutraal contentplatform verwijderen we alleen beoordelingen die, naar onze keuze, niet aan onze richtlijnen voldoen. In onze Communityrichtlijnen wordt nader ingegaan op de beveiligingen die we hebben ingesteld om vertrouwde beoordelingen van hoge kwaliteit te behouden, evenals de respectieve rechten van beoordelaars en leveranciers.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze sites bestaan ​​uit inhoud die is gemaakt door ons, onze partners en onze gebruikers. In dit gedeelte worden de eigendoms- en gebruiksrechten voor elk type inhoud beschreven.

Genoemde bedrijfsnamen zijn de dienstmerken en handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

 

Ons IP: onze sites en alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, de leveranciersvermeldingen die we maken van openbaar beschikbare of gelicentieerde inhoud, samen met onze services en / of onze domeinnamen, zijn gelieerde ondernemingen en / of zijn geautoriseerde licentiegevers, en zijn beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

We verlenen de Gebruiker een wereldwijde, herroepbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, bekijken en downloaden van het IP-adres voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Gebruiker in overeenstemming met deze Algemene GebruikersTerms, de Communityrichtlijnen en toepasselijke Amerikaanse en internationale auteursrechten.

Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is toegestaan ​​onder het auteursrecht, mag de gebruiker het Cybersecureinstitute IP niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, gebruiken, distribueren, weergeven, afgeleide werken maken of anderszins exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cybersecureinstitute of de toepasselijke auteursrechteigenaar.

Gebruikers-IP: Gebruiker verklaart dat Gebruiker alle noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten bezit of heeft beveiligd in de Inhoud die Gebruiker uploadt, plaatst, e-mails, verzendt of anderszins beschikbaar stelt aan ons of op onze Sites, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersbeoordelingen (“Gebruikers-IP “), en de Gebruiker stemt er verder mee in aansprakelijk te zijn voor al dergelijke Gebruikers-IP’s.

Door User IP (inclusief User Reviews) op onze Sites te plaatsen of anderszins aan User IP aan ons voor te leggen, verleent User aan ons, onze Gelieerde Ondernemingen en Partners een eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepelijk, niet-exclusief, royaltyvrij en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken , reproduceren, vertalen, wijzigen, afgeleide werken maken, openbaar weergeven, communiceren en distribueren (hetzij elektronisch of via andere media die nu bekend zijn of hierna worden bedacht) de User IP in de normale uitoefening van ons bedrijf.

Alle intellectuele eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk hieronder worden verleend, zijn uitdrukkelijk aan ons voorbehouden.

 

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en tolereren geen inbreukmakende activiteiten op haar Sites.

Als u een auteursrechteigenaar of -agent bent en denkt dat uw rechten onder de toepasselijke auteursrechtwetten worden geschonden door ons of een andere persoon of entiteit die onze sites of services gebruikt, kunt u een schriftelijke kennisgeving indienen bij de aangewezen auteursrechtagent op grond van het Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (17 USC § 512), die de volgende informatie bevat:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het (de) werk (en) waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
 • Identificatie van het werk of materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt, of, indien meerdere werken onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 • Uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres waarop contact met u kan worden opgenomen;
 • Uw goede trouwverklaring dat het gebruik van het werk of materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring dat de informatie in uw melding correct is en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het vermeende inbreukmakende auteursrecht.

We behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen van elke persoon die willens en wetens een DMCA-meldingsclaim indient op grond van deze sectie in strijd met de wet.

 

Gegevensbescherming

Ieder van ons en Gebruiker stemt ermee in om bij het nakomen van zijn respectieve verplichtingen onder deze Algemene GebruikersTerms te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy en aan de Terms van ons Privacy Policy, dat beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beveiligen (Informatie) om uw Services en Site-ervaring te beheren. Door met ons te communiceren via e-mail of door het indienen van inhoud, waaronder recensies of enige andere transactie-uitwisseling op onze Sites, stemt u ermee in e-mail of andere elektronische communicatie van ons en onze gelieerde ondernemingen te ontvangen. We nemen Beveiliging ook serieus en streven ernaar om door middel van industriële, technische, fysieke en operationele controles te zorgen dat onze Services en Sites voldoen aan alle toepasselijke wetten.

 

Vertegenwoordigingen en garanties

Gebruiker verklaart en garandeert naar beste weten: (i) dat hij alle nodige rechten, bevoegdheden en bevoegdheden heeft om deze Algemene GebruikersTerms aan te gaan en zijn contractuele verplichtingen hieronder na te komen; (ii) dat de informatie die het uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt aan ons of op onze Sites, inclusief maar niet beperkt tot inhoud, beoordelingen, screenshots, nauwkeurig is en vrij van belemmeringen van derden; (iii) dat het geen rechten van derden heeft geschonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: intellectuele eigendom, publiciteit of privacy, consumentenbescherming, onrechtmatige daad en productaansprakelijkheidsrechten; (iv) dat het voldoet aan alle toepasselijke beveiligingsnormen en vrij is van virussen, inclusief maar niet beperkt tot malware of Trojaanse paarden; en (v) dat het voldoet aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften.

 

DISCLAIMER:

Uw gebruik van onze sites en diensten is op eigen risico. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden onze sites en services aangeboden op een “as is” en “as available” -basis, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar zonder beperking: impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, titel, gewoonte, handel, rustig genot, nauwkeurigheid van informatie-inhoud of systeemintegratie. We garanderen niet dat onze sites veilig, beschikbaar of ononderbroken of foutloos werken; Dat fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; Of dat de inhoud op onze sites nauwkeurig of geschikt is voor u en uw zakelijke behoeften.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Noch wij, noch de gebruiker zijn aansprakelijk voor enige gevolgschade, speciale, indirecte, voorbeeldige of punitieve schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze algemene gebruikersTerms of uw gebruik van onze sites en services, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, rente, goodwill, verlies of corruptie van gegevens of andere bedrijfsonderbrekingen (hetzij in contracten, onrechtmatige daad of volgens andere juridische theorieën), zelfs indien op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Met uitzondering van schending van de secties voor vrijwaring en vertrouwelijkheid hieronder, is de totale aansprakelijkheid van elke partij voor directe schade onder deze Algemene GebruikersTerms beperkt tot USD $ 100 (honderd Amerikaanse dollars). Wij wijzen uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor alle geschillen die ontstaan ​​tussen Gebruikers van onze Sites en Diensten. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Sites en Diensten, ontheft u ons, ons moederbedrijf en Partners van elke en alle aansprakelijkheid voor alle claims die voortkomen uit geschillen tussen Gebruikers van onze Sites en / of Services.

 

schadeloosstelling

Ieder van ons en Gebruiker (in zijn hoedanigheid van “Gevrijwaarde”) stemt ermee in om de andere partij, zijn agenten, gelieerde ondernemingen en werknemers (in de hoedanigheid van “Gevrijwaarde”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims van derden. , aansprakelijkheden, verliezen en kosten (inclusief schadevergoeding, schikkingsbedragen en redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze Algemene GebruikersTerms, behalve voor zover dergelijke verliezen en kosten voortvloeien uit nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Gevrijwaarde .

 

Beëindiging

Beëindiging door ons. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder boete en op elk moment zonder kennisgeving, de toegang van de Gebruiker tot onze Sites en Services, of een deel daarvan, te wijzigen of stop te zetten als we van mening zijn dat de Gebruiker deze Algemene GebruikersTerms schendt. . Als de Gebruiker onze Sites en / of Services gebruikt of probeert te gebruiken voor enig doel dat in strijd is met deze Algemene GebruikersTerms (inclusief maar niet beperkt tot sabotage, hacking, data scraping, modificatie of anderszins corruptie van de beveiliging of functionaliteit van onze Sites en Services), kan de Gebruiker ook onderworpen zijn aan burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Beëindiging voor het gemak. Door gebruiker. De gebruiker kan zijn gebruikersaccount op elk moment beëindigen door een e-mailverzoek te sturen naar privacy@gartner.com. We zullen proberen uw gebruikersaccount binnen 5 (vijf) werkdagen te verwijderen. Hoewel u mogelijk nog steeds toegang hebt tot bepaalde gedeelten van onze Sites en Services na beëindiging van uw Account, hebt u niet langer toegang tot de volledige functionaliteit. Door ons: we kunnen naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount beëindigen of beperkingen opleggen of uw toegang tot delen of al onze sites en / of services op elk gewenst moment beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

 

Overmacht

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor enig falen of vertraging van de uitvoering onder deze Algemene GebruikersTerms als gevolg van een geval van overmacht buiten de redelijke controle van een partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, overmacht, overheidsvoorschriften, oorlog, terrorisme, arbeid geschillen en stroomuitval.

 

Toepasselijk recht

Deze Algemene LeveranciersTerms zijn onderworpen aan de wetten van Barcelona, ​​Spanje, behalve de principes van belangenconflicten. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene GebruikersTerms zullen uitsluitend worden berecht door de federale of staatsrechtbanken van Barcelona, ​​Spanje en elk van Cybersecureinstitute en Gebruiker stemt in met persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken. Ongeacht een statuut of wet die het tegendeel beweert, moet elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met onze Sites, Services of deze Algemene GebruikersTerms worden ingediend of anderszins worden gestart binnen een (1) jaar na een dergelijke claim of oorzaak van actie ontstond of zal voor altijd worden geblokkeerd.

 

Afstand en scheidbaarheid

Ons nalaten om te handelen met betrekking tot een schending van deze Algemene GebruikersTerms vormt geen verklaring van afstand en doet geen afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. Als een van deze Algemene GebruikersTerms ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht onder toepasselijk recht, dan wordt die termijn scheidbaar geacht en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van een resterende termijn of bepaling van deze Algemene GebruikersTerms.

 

Volledige overeenkomst

Deze Algemene GebruikersTerms, samen met onze Algemene LeveranciersTerms, onze Communityrichtlijnen en ons Privacy Policy, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan; en vervangt / vervangt eventuele / of vernietigt eventuele conflicterende of aanvullende Terms.